Жаңалықтар / Новости
Педагогтердің кәсіби даму траекториясын шыңдау және үздіксіз білімін жетілдіру мақсатында  Қазақстан Республикасы Президенті  Н. Назарбаевтың 2018 жылдың 10 қаңтарындағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауын іске асыру аясында «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ педагогтер үшін бейне-сабақтар мен бейне-дәрістердің «Педагогикалық идеялар панорамасы» байқауын жариялайды. В контексте реализации программы «Рухани жаңғыру» и Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» объявляет конкурс видео-уроков и видео-лекций «ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»
   |   

Құрметті педагог қызметкерлер, әріптестер!

Өмірдегі толассыз ақпараттар мен өзгерістер жағдайында өзін жүзеге асыруға қабілетті,  еңбек нарығының сұраныстарына тез әрекет ете алатын, еліміздің және әлемнің әлеуметтік-экономикалық және мәдени үдерістеріне белсенді қатыса алатын білікті мамандарды даярлау – қазіргі заманғы білім берудің басты міндеті болып табылады.

Инновациялық өндірістер үшін бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың жоғары тиімділігіне қол жеткізу үшін кәсіпорындар мен білім беру мекемелерінің ортақ мүдделерін анықтау шарт. Сондықтан да, соңғы уақытта білікті мамандарды  даярлауда жоғары сапаны қамтамасыз ететін үлгілер мен инновациялық технологияларға  ерекше мән беріліп отыр.

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде оқу үдерісін  ұйымдастыруда басымдыққа ие және маңызды стратегиялық технология - дуалды оқыту болып табылады.

Дәстүрлі жүйеге қарағанда бұл жүйенің артықшылығын әлемдік тәжірибе осылай көрсетіп берді:

- мамандарды дуальды жүйемен даярлау теория мен практика арасындағы алшақтықты жояды;

- дуальды оқыту жүйесімен даярлау  механизмі болашақ қызметкердің жаңа психологиясын құруға, маманның жеке тұлғасына әсер етуге негізделген;  

- дуальды жүйемен оқыту қызметкерлерді даярлауда қажетті дағдыларды игеру мен білім алуға жоғары ынтасын қалыптастырады, себебі олардың білім сапасы   жұмыс орындарында қызметтік міндеттерін орындаумен тікелей байланысты;

- бұл мекемелердің басшылары өз қызметкерлерінің тәжірибе алуы үшін оқуына мүдделі;

- оқу орындары оқыту барысында тапсырыс берушімен тығыс байланыста жұмыс жасайтын болашақ мамандарға қойылатын  талаптарды ескереді.

         Отандық кәсіби білім беруде дуальды оқыту жүйесін енгізу мәселесі өте маңызды және өзекті болып табылады.

         «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты тұжырымдамалық бағдарламасында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев бұқаралық  мамандық кадрлардың жетіспеушілігін жоятын қазіргі заманғы қолданбалы біліктілік  орталықтарын құруды, дуальды кәсіби білім берудің қажеттілігін атап өтті.

Оңтайландыру аясында вертикаль білім беруді  үздіксіз нығайту қажет. «Жас ерекшелігіне сәйкес» -мектепке дейінгі, бастауыш, орта, кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді  тұтас лифт ретінде қарастырып, барлық түрлерінің арасында логикалық байланысты қалпына келтіру маңызды.

Мемлекет басшысы дуальдық техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесінің түйінін қалыптастыруды, сондай-ақ техникалық мамандарды және жұмысшы кадрларды даярлау және қайта даярлаудың жоғары және тиімді, бәсекеге қабілетті жүйесін құруды, жастардың техникалық білім алуына мемлекеттің кепіл беруіне көшуді қарастыруды, үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесін одан әрі дамыту мен жұмысшы және техникалық мамандықтардың жетілдірілген және кәсіби стандартын, әзірлемелері мен қайта өңдеуін ынталандыруды қамтамасыз ету бағытында тапсырма берді.

Дуальді оқыту формасы оқу орнын бітірушілерге өздері тәжірибеден өткен мекемелеріне жұмысқа тұру барысында тез бейімделуге көмектеседі.

Бұл жасалған жүйенің формальді қорытындысы болашақ кадрлар әлеуетін тиімді пайдалану нәтижесі болса, жақсы біліктілігі бар кадрлар жақсы жұмыс орындарын табуға мүмкіндік алады.

         Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелеріндегі әріптестерімізді, әлеуметтік серіктестерді, жақын және алыс шетелдердегі өкілдерді, мүдделі жақтарды дуальдық оқытуды енгізу мәселесін белсенді талқылауға және серікттестікке шақырамыз. 

В.Литвиненко, п.ғ.к.

СҚО, кәсіпкерлер Палатасының адами капиталды дамыту

бөлімінің басшысы

Использование таксономии Б.Блума в процессе изучения темы «Многогранники. Призма. Параллелепипед и его свойства»

Рейтинг:   / 1
КеріӨте жақсы 

Головнёв Е.С.,

г.Петропавловск,

колледж сферы обслуживания

 

Что должен знать по данной теме студент: определение многогранника, определение призмы, определение параллелепипеда,   признаки призмы, признаки параллелепипеда,  свойства призмы и свойства параллелепипеда.

 

Что должен уметь по данной теме студент: вычислять площади поверхности призмы и параллелепипеда.

Уровень 1

1. Закончите предложения.

1. Призмой называется многогранник, составленный__________________

_______________________________________________________________

2. Высотой призмы называется ____________________________________

_______________________________________________________________

3.Диагональю призмы называется ________________________________

______________________________________________________________

4. Призма называется наклонной, если____________________________

_______________________________________________________________

5.Призма называется прямой, если ________________________________

_______________________________________________________________

6.Призма называется правильной, ________________________________

_____________________________________________________________

7.Боковой поверхностью призмы называется ________________________

_______________________________________________________________

8.Параллелепипедом называется _________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

9.Прямоугольным параллелепипедом называется ___________________

_______________________________________________________________

10.Кубом называется ____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Ответьте на вопросы:

1.Какие многоугольники лежат в основаниях призмы? _______________

________________________________________________________________

2.Какими отрезками являются боковые ребра призмы? ________________

________________________________________________________________

3.Какими фигурами  являются боковые грани призмы? ________________

________________________________________________________________

4.Что представляет собой диагональное сечение призмы? ______________

________________________________________________________________

5.Какими фигурами являются все грани параллелепипеда? _____________

________________________________________________________________

6.Какими фигурами являются все грани прямоугольного параллелепипеда?

________________________________________________________________

7.Сколько измерений у прямоугольного параллелепипеда? _____________

________________________________________________________________

8.Что является высотой прямой призмы? ____________________________

__________________________________________________________________________

Уровень 2

1. Среди изображенных тел выберите номера тех, которые являются многогранниками.

1

2

3

 

2. Заполните таблицу

Элементы многогранника

Количество

1

2

Вершины

Грани

Ребра

 

Уровень 3

1. Будет ли сечение, перпендикулярное боковому ребру призмы, перпендикулярно к ее боковой грани? Ответ обоснуйте _______________________________________________________________________________________________________________________________

2.Если все ребра призмы равны, то будет ли она правильной? Ответ обоснуйте _____________________________________________________

______________________________________________________________

3. Выберите верный ответ из числа предложенных.

1. Чему равна площадь боковой поверхности куба с ребром 10 см?

а) 40см2;        б) 400см2;     в) 100см2;   г) 400см.

2. Чему равна площадь полной поверхности куба с ребром 6 см?

а) 36см2;       б) 144см2;      в) 216см2;      г) 144см.

3. Чему равна площадь боковой поверхности правильной четырехугольной призмы, если ее высота h, сторона основания a?

а) ha;            б) 4ah;         в) 42h;           г) 4(a+h).

4. Чему равна площадь полной поверхности куба, если его диагональ равна d?

а) 2d2;           б) 6d2;           в) 3d2;           г) 4d.

5.  Прямоугольный параллелепипед имеет три измерения, равные a=5см; b=8см; h=10см. Какова площадь его полной поверхности?

а) 400см2;      б) 160см2;      в) 280см2;      г) 340см2.

Уровень 4.

1. Составьте задачу на нахождение площади правильной призмы. Решите её.

Задача: ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дано:____________________

_________________________

_________________________

Найти:___________________

Решение_________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ответ:___________________________________________________

 

 

2. Рассмотрите сходства и различия призмы и параллелепипеда и покажите в виде схемы Эйлера.

 

 

 

 

 

Уровень 5.

Группа делится на 4 бригады.

Вы должны составить смету ремонтных работ комнаты. Что? Где? Сколько? (самое дешевое). Заполнить таблицу

материал

Обои

покраска

линолиум

Количество

Где купить?

Цена образования

1) Оклеить комнату обоями (размер обоев выбираете сами);

2) Покрасить двери с двух сторон (краску выбираете сами);

3) Постелить линолеум на пол и поменять плинтус (размер линолеума выбираете сами).

Уровень 6.

Оцените где, как и насколько часто используются призма и параллелепипед в науке, технике, архитектуре, быту.

                       

© «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО бойынша ПҚ БАИ», 2016-2017

 
Яндекс.Метрика